معرفی دانشکده

امکانات:

آزمایشگاه، کتابخانه، نمازخانه، بوفه خواهران و برادران، سایت اینترنت، انتشارات

نام گروه های آموزشی موجود

کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی، مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی، شیمی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد: شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی معدنی، شیمی کاربردی؛فناوری نانو؛ فیتوشیمی و شیمی دارویی

دکتری: شیمی کاربردی، شیمی آلی، شیمی معدنی و تجزیه

تعداد رشته های موجود :۱۰

مقاطع تحصیلی موجود: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

تعداد کتابخانه: ۱

 تعداد سایت های کامپیوتری متصل به اینترنت: ۱

 تعداد آزمایشگاه های تخصصی شیمی: ۶

 تعداد آزمایشگاه های غیر تخصصی: ۹

 تعداد کارگاه شیشه گری: ۱

 تعداد آزمایشگاه فیزیک: ۱