آزمایشگاهها

تعداد آزمایشگاه های تخصصی شیمی: ۶

تعداد آزمایشگاه های غیر تخصصی: ۹

کارگاه شیشه گری: ۱

آزمایشگاه فیزیک : ۱