رؤسا و مدیران

سرپرست دانشکده

دکتر حسن کبیری فرد

تخصص: دکتری شیمی آلی

پست الکترونیکی:

رزومه

معاونت دانشکده

‌‌

دکتر افشین اشجع اردلان

تخصص: دکتری تخصصی پترولوژی

پست الکترونیکی:  a_ashjaardalan@iau- tnb.ac.ir

رزومه