فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 36 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده شیمیعلوم و فناوری نانوکارشناسی ارشد نانو شیمیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشدشیمی معدنیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد فیتوشیمیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیصنایع شیمیاییکارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی معدنیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی فیزیککارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی داروییکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی محضکارشناسی پیوسته
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی آلیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیفیتو شیمیکارشناسی ارشد فیتو شیمیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته
دانشکده شیمیعلوم و فناوری نانوکارشناسی ارشد نانو شیمیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی کاربردیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی معدنیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیفیتو شیمیکارشناسی ارشد فیتو شیمیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی آلیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی تجزیهدکترای تخصصی
دانشکده شیمیصنایع شیمیاییکارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی آلیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی تجزیهکارشناسی ارشد