دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
1ریاستشیمی22262559212
2معاون دانشکدهشیمی22222151209
3امور پژوهشیشیمی22262562267- 268
4مدیر آموزششیمی22262560211
5امور مالیشیمی22259315248
6سایت کامپیوترشیمی22226681215
7خدمات کامپیوتریشیمی22259314213
8دفتر مجله شیمیشیمی22222667250
9دفتر فیزیکشیمی22220519264
10مدیران گروههاشیمی22222263210
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 54 مورد.