معرفی دانشکده

آزمایشگاه، کتابخانه، نمازخانه، بوفه خواهران و برادران، سایت اینترنت، انتشارات

تعداد گروه های آموزشی موجود: ۴

نام گروه های آموزشی موجود:

کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی، مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی، شیمی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد: شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی معدنی، شیمی کاربردی

دکتری: شیمی کاربردی، شیمی آلی، شیمی معدنی

تعداد رشته های موجود :۸

مقاطع تحصیلی موجود: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

تعداد کتابخانه: ۱

تعداد سایت های کامپیوتری متصل به اینترنت: ۲

تعداد سایت های کامپیوتری غیر متصل به اینترنت: ۱

تعداد آزمایشگاه های تخصصی شیمی: ۶

تعداد آزمایشگاه های غیر تخصصی: ۹

کارگاه شیشه گری

آزمایشگاه فیزیک