برد امور کلاس ها

برد امور کلاس ها

کلیه کلاسهای درسی آقای دکتر عابدینی خرمی روز سه شنبه مورخ 24/07/97 تشکیل نمی گردد . کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .