برد امور کلاس ها

برد امور کلاس ها

کلیه کلاسهای درسی آقای دکتر عابدینی خرمی روز سه شنبه مورخ 97/7/24 تشکیل نمی گردد . کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .

کلاسهای آزمایشگاهی استاد شکوهی روز شنبه ۹۷/۷/۲۸ برگزار نمی شود.

کلاسهای درسی خانم ملک زاده شنبه و یکشنبه مورخ ۹۷/۷/۲۸ و ۹۷/۷/۲9 تشکیل نمی شود .کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد .