رؤسا و مدیران

سرپرست دانشکده

 

 

دکتر پیروز درخشی

تخصص: شیمی تجزیه

پست الکترونیکی: p_derakhshi@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: derakhshi.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty/fa/index.html‌

رزومه

معاونت دانشکده

‌‌

دکتر کامبیز تحویلداری

تخصص: شیمی کاربردی

پست الکترونیکی: k_tahvildari@iiau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصیtahvildari.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty/fa/index.html‌

رزومه