رؤسا و مدیران

سرپرست دانشکده

دکتر حسن کبیری فرد

تخصص: شیمی آلی

پست الکترونیکی:

رزومه

معاونت دانشکده

‌‌

دکتر کامبیز تحویلداری

تخصص: شیمی کاربردی

پست الکترونیکی: k_tahvildari@iiau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصیtahvildari.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty/fa/index.html‌

رزومه