لیست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 20 مورد از کل 36 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده شیمیصنایع شیمیاییکارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی محضکارشناسی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی آلیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی تجزیهکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشدشیمی معدنیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی فیزیککارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی فناوری اطلاعاتکارشناسی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی معدنیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی آلیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی کاربردیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی تجزیهدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی فیزیکدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد فیتوشیمیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی داروییکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی محضدکترای تخصصی
دانشکده شیمیعلوم و فناوری نانوکارشناسی ارشد نانو شیمیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیعلوم و فناوری نانوعلوم و فناوری نانو - نانو شیمیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیفیتو شیمیکارشناسی ارشد فیتو شیمیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیفیتو شیمیفیتو شیمیدکترای تخصصی